برگزاری مورنینگ در بیمارستان فیروزگر

///برگزاری مورنینگ در بیمارستان فیروزگر

برگزاری مورنینگ در بیمارستان فیروزگر

برگزاری جلسه آشنایی با محصول اسوالین برای پزشکان و دست اندر کاران بیمارستان فیروزگر

زمان برگزاری: 23 اردیبهشت ۱۳۹6

محل برگزاری: تهران، بیمارستان فیروزگر

1396-6-23 01:51:19 +00:00 Categories: خبرنامه شفاتاب|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه