برگزاری مورنینگ در بیمارستان بقیه الله

///برگزاری مورنینگ در بیمارستان بقیه الله

برگزاری مورنینگ در بیمارستان بقیه الله

برگزاری جلسه آشنایی با محصول اسوالین برای پزشکان و دست اندر کاران بیمارستان بقیه الله الاعظم

زمان برگزاری: 4 بهمن 1395

محل برگزاری: تهران، بیمارستان بقیه الله الاعظم

1396-6-22 21:46:59 +00:00 Categories: خبرنامه شفاتاب|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه