چگونه از تراکم استخوان مناسبی در زمان یائسگی برخوردار باشیم؟

//چگونه از تراکم استخوان مناسبی در زمان یائسگی برخوردار باشیم؟

چگونه از تراکم استخوان مناسبی در زمان یائسگی برخوردار باشیم؟

در تحقیقات جدیدی در ژورنال Bone and mineral research ، نتایج جالبی از اثرات تمرینهای شدید مقاومتی در خانم های یائسه بر روی افزایش تراکم استخوان حاصل گرید.

بر اساس این تحقیقات مشخص شد که 30 دقیقه تمرین ورزشی سخت و مقاومتی دو بار در هفته اثر قابل توجهی بر روی افزایش تراکم استخوان، بهبود عملکرد و کاهش شکستگی استخوان ، بدون عارضه  بر روی خانم های یائسه با تراکم استخوانی پایین دارد.

 

Reference:

Steven L Watson, Benjamin K Weeks, Lisa J Weis, Amy T Harding, Sean A Horan, Belinda R Beck. High-Intensity Resistance and Impact Training Improves Bone Mineral Density and Physical Function in Postmenopausal Women With Osteopenia and Osteoporosis: The LIFTMOR Randomized Controlled Trial. Journal of Bone and Mineral Research, 2017; DOI: 1002/jbmr.3284

1396-12-15 10:43:07 +00:00 Categories: اخبار و تازه ها|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه